Indiana 988

Zouti pou Resous

Ede Hoosiers lè w Fè Konnen 988

Li enpòtan pou nou tout pataje mesaj Liy Asistans pou Kriz ak Swisid 988 la nan tout 92 konte yo nan Indiana. Nou te devlope materyèl ki annapre yo pou ou itilize nan fè pwomosyon pou mesaj 988 la ak zanmi w yo, fanmi w, manm ou yo, ak aktè ou yo. Kontni ak materyèl mesaj ki pi ba a disponib pou ou telechaje ak itilize pou pwopaje mesaj enpòtan sa a. Senpleman kopye epi kole modèl imel yo, kopi mesaj tèks ak grafik yo pou ede ogmante sansiblizasyon nan tout eta a. Souvan tounen verifye ankò paske y ap pwodwi lòt materyèl. 

Pou resous nasyonal yo, tanpri vizite zouti SAMHSA la.

Kopi Imel

Kopi ki annapre a ka itilize nan yon imel pou enfòme Hoosier sou Liy Asistans 988 la.

Sijè: Ede gaye mesaj Liy Asistans pou Kriz ak Swisid 988 la

Chè [non],

988 se fason pou avanse. Se yon moun ki pran w epi ki ba w sipò ou bezwen an san li pa jije w. Se nenpòt sa ou bezwen an, lè ou bezwen l lan.

988 ofri yon lyen dirèk nan swen ak sipò imanitè ki aksesib pou tout moun k ap fè fas ak destrès ki lye ak sante mantal, kekeswa se panse swisid, kriz sante mantal oswa kriz pou konsomasyon sibstans, oswa nenpòt lòt detrès emosyonèl.

988 la, Administrasyon Sèvis Familyal ak Sèvis Sosyal Indiana a te kreye yon ansanm materyèl. Ka jwenn aksè nan resous yo isit la.

Si ou menm oswa yon moun ou konnen ap fè fas ak yon kriz sante mantal oswa yon kriz pou konsomasyon sibstans, gen espwa ak èd ki disponib. Tanpri rele oswa voye yon mesaj tèks bay 988 pou kontakte Liy Asistans pou Kriz ak Swisid la epi pale ak yon espesyalis ki gen fòmasyon nan kriz 24/7.

Mèsi!

Kopi Mesaj Tèks

Kopi ki annapre a ka itilize nan yon mesaj tèks pou enfòme Hoosier sou Liy Asistans pou Kriz ak Swisid 988 la.

Si ou menm oswa yon moun ou konnen ap fè fas ak panse swisid oswa yon kriz sante mantal oswa yon kriz pou konsomasyon sibstans, tanpri rele oswa voye yon tèks bay 988 pou kontakte Liy Asistans pou Kriz ak Swisid la epi pale ak yon espesyalis ki gen fòmasyon nan kriz. 988 se yon fason pou avanse epi li pa fè jijman lè l ap bay sipò ou bezwen an lè ou bezwen l lan.

Kopi Rezo Sosyal

Itilize kopi ki pi ba a pou akonpanye grafik yo sou rezo sosyal yo.

Opsyon 1

Kisa 988 ye?

988 se yon fason pou avanse. Yon zòrèy pou koute w. Kòmansman pou jwenn èd. Yon moun ki konprann ou. Se nenpòt sa ou bezwen, lè ou pa konnen ou bezwen an. Rele oswa voye yon mesaj tèks bay Liy Asistans pou Kriz ak Swisid la nan 988 si ou menm oswa yon moun ou konnen ap travèse yon kriz sante mantal.

Opsyon 2

Kisa 988 ye?

988 plis pase senpleman yon nimewo ki fasil pou sonje. Li ofri yon lyen dirèk nan swen ak sipò imanitè ki aksesib pou tout moun k ap fè fas ak destrès ki lye ak sante mantal, kekeswa se panse swisid, anksyete, depresyon, yon kriz pou konsomasyon sibstans oswa nenpòt lòt detrès emosyonèl.

Grafik yo: 1080 x 1920

Grafik rezo sosyal ki annapre yo itilize pi byen kòm Estati Instagram oswa Facebook. Fè klik dwa (oswa Control+Klik sou yon òdinatè Mac) sou yon imaj ki pi ba a pou anrejistre l sou òdinatè ou an.

Grafik yo: 1080 x 1080

Grafik rezo sosyal ki annapre yo itilize pi byen sou Instagram ak Facebook. Fè klik dwa (oswa Control+Klik sou yon òdinatè Mac) sou yon imaj ki pi ba a pou anrejistre l sou òdinatè ou an.

Grafik yo: 1200 x 675

Grafik rezo sosyal ki annapre yo itilize pi byen sou Twitter. Fè klik dwa (oswa Control+Klik sou yon òdinatè Mac) sou yon imaj ki pi ba a pou anrejistre l sou òdinatè ou an.

Afich pou enprime

Yo kreye opsyon afich ak flyer sa yo pou w enprime ak pataje. Klike sou yon imaj ki anba a pou w telechaje vèsyon PDF  paj yo.

Jwenn èd kounye a.

Si ou menm oswa yon moun ou konnen ap fè fas ak panse swisid, oswa yon kriz sante mantal oswa yon kriz pou konsomasyon sibstans, tanpri rele 988 pou kontakte Liy Asistans pou Kriz ak Swisid la epi pale ak yon espesyalis ki gen fòmasyon nan kriz 24/7.